Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op lonen en materiaalprijzen van offertedatum. Alle opdrachten worden slechts dan geacht tot stand gekomen te zijn, wanneer deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
2. Het aanwenden en/of bewaren door de klant van om het even welk product van de leverancier of het toelaten dat de leverancier een dienstverlening voor de klant aanvat, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de klant, als aanvaarding van deze voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren.
3. De verkoper behoudt het recht speciale door hem gedane studiekosten in rekening te brengen indien geen opdracht met hem geplaatst wordt.
4. Ingeval de klant wenst aan te kopen voor niet-professioneel gebruik dient hij de leverancier hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te brengen, zo niet zal hij onherroepelijk beschouwd worden als een professionele gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden.
5. Levering gebeuren altijd ex works. Inrichting en aanpassing van de plaats(en) waar de apparatuur wordt opgesteld zijn ten laste van de klant, die aansprakelijk is voor alle schade aan apparatuur en/of software, evenals voor bijkomende kosten opgelopen door de leverancier als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering ervan.
6. De facturering gebeurt vanaf datum van levering. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de verzendingskosten niet in de prijs begrepen. Dienstverleningstarieven gelden voor prestaties tijdens de normale werkuren. Voor dienstverlening buiten de normale werkuren worden supplementen aangerekend.
7. Tussentijdse verhogingen van invoer of andere rechten, belasting daaronder inbegrepen, alsmede prijswijzigingen tengevolge van valutaverandering zullen wij gerechtigd zijn steeds in rekening te brengen.
8. Leveringstermijnen zijn slechts richtinggevend, zij geven geen aanleiding tot verbreking van het contract noch tot enige schadevergoeding.
9. Betalingen geschieden door overschrijving op onze bank- en/of girorekening, contant of op bepaalde termijnen.
Voor achterstallige betalingen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12 % per jaar verschuldigd. In geval van niet gerechtvaardigde wanbetaling zal het verschuldigd bedrag verhoogd worden met 15 % met een minimum van € 125.
10. De geleverde apparatuur en onderdelen daarvan blijven eigendom van de leverancier zolang de klant de hoofdsom alsook eventuele interesten en/of forfaitaire vergoedingen niet volledig heeft betaald.
11. Door de levering worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen.
12. Klachten zullen slechts onderzocht worden, indien zij binnen de 8 dagen na de levering van materiaal schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht en de goederen zich nog in onbewerkte toestand bevinden.
13. Vervoer en transport is voor rekening en risico van kopers tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
14. Wijziging of afzegging van een bestelling wordt schriftelijk gemeld en is afhankelijk van het schriftelijk akkoord van de verkoper. De leverancier het recht de ontbinding van het contract te eisen of de nakoming ervan. De schade door de leverancier geleden, beloopt minimaal 50 % van de waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, met dien verstande dat de leverancier door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen, indien deze meer bedraagt.
15. De klant kan zich slechts beroepen op de garantieverbintenissen die door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler rechtstreeks t.a.v. de eindgebruikers worden aangegaan, en dit gedurende de door de vooraf bepaalde duurtijd en met de geldende beperkingen terzake zoals uitsluitingen rond verkeerd of abnormaal gebruik, overmacht en schade door externe factoren en de gevolgen ervan, alsook alle onderdelen waar normale levensduur kleiner is dan de garantieperiode omwille van hun snelle slijtage zoals bv. lampen, batterijen en consumables…. Alle extra prestaties voor probleem analyse alsook het nemen van back-ups en/of restores zijn uitgesloten, tenzij anders overeengekomen…
16. De leverancier kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, het falen van monitoring systemen e.d. De klant draagt ten allen tijde de eindverantwoordelijkheid voor het nemen van backups en reserve kopieën.
17. De klant garandeert alle toepasselijke import- en exportregelingen na te leven en vrijwaart de klant de leverancier van iedere aansprakelijkheid op grond van overtreding van toepasselijke import- en exportregelingen in geval de klant zelf in- of uitvoert. In dat geval wordt de klant, met uitdrukkelijke uitsluiting van de leverancier, geacht de exporteur en/of importeur te zijn.
18. Mocht een koper een bepaling van deze verkoopsvoorwaarden en/of van enige overeenkomst niet nakomen, dan heeft de leverancier het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, alle met betrokken koper gesloten overeenkomsten ontvonden te verklaren, onverminderd alle andere haar wettelijke toekomende rechten.
19. Wij nemen allemaal en elke dag beslissingen met mogelijke financiële of ethische implicaties of gevolgen. Als KLANT is het belangrijk dat u onze gedragscode begrijpt en altijd naleeft, pas dan kunnen wij correct dienstverlening verschaffen. Gedrag dat tegenstrijdig is met onze gedragscode, maken wij kenbaar en bespreekbaar.
20. De leverancier zal gehouden zijn om de door haar veroorzaakte en door de klant degelijk bewezen schade te herstellen, tot een maximum bedrag van 50 000 EUR met uitsluiting van vergoedingen voor enige indirecte schade; financiële en commerciële verliezen; winstderving, verhoging van algemene kosten; storing van planning; verlies van de verwachte winst; kapitaal; cliënteel. Alle vorderingen door een derde tegen de klant gericht geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding
21. Elke betwisting in verband met deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van CLOUDACITY BVBA gevestigd is, en dit zowel voor nationale als voor internationale transacties.